353. Infanterie-Division (Wehrmacht) – Battle of Normandy – 1944

353rd German Infantry Division

353. Infanterie-Division

353. Infanterie-Division

Battle order – June 1st 1944 – Battle of Normandy

Commanders:
Generalleutnant Paul Mahlmann (June-July1944)
Generalleutnant Erich Müller (July 1944)
Oberst Thieme (August 1944)

Grenadier-Regiment 941
I./941
II./941
III./941

Grenadier-Regiment 942
I./942
II./942
III./942

Grenadier-Regiment 943
I./943 : Major Dickertmann
II./943
III./943

Artillerie-Regiment 353
I./353
II./353
III./353
IV./353

Panzerjäger-Abteilung 353

Pionier-Bataillon 353: Hauptmann Pillmann

Divisions-Füsilier-Bataillon 353

Divisions-Nachrichten-Abteilung 353

Divisions-Nachschubführer 353

Feld-Ersatz-Bataillon 353

 

Back to the German ground forces menu